TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Hoang Tran
 • 2 Đặng Thông
 • 3 Minh Mai
 • 4 Quyết Hoàng Nguyễn
 • 5 Hoàng Minh Tuấn
Nạp tiền Nick Liên Quân Nick Liên Minh
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4079 -

Acc LQ #4079 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 71
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4790 -

Acc LQ #4790 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 70
255,000CARD 204,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4797 -

Acc LQ #4797 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 86
255,000CARD 204,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #5435 -

Acc LQ #5435 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
255,000CARD 204,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6750 -

Acc LQ #6750 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 75
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4793 -

Acc LQ #4793 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 62
238,000CARD 190,400ATM
 • Bậc Ngọc: 62
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4796 -

Acc LQ #4796 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 0
238,000CARD 190,400ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #5544 -

Acc LQ #5544 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
221,000CARD 176,800ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 19

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4222 -

Acc LQ #4222 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
212,500CARD 170,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4759 -

Acc LQ #4759 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 65
212,500CARD 170,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #5503 -

Acc LQ #5503 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 83
212,500CARD 170,000ATM
 • Bậc Ngọc: 83
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #5565 -

Acc LQ #5565 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 74
212,500CARD 170,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #3202 -

Acc LQ #3202 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 80
204,000CARD 163,200ATM
 • Bậc Ngọc: 80
 • Trang Phục: 9
 • Tướng: 25

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4210 -

Acc LQ #4210 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 63
204,000CARD 163,200ATM
 • Bậc Ngọc: 63
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #3177 -

Acc LQ #3177 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 90
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4209 -

Acc LQ #4209 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 71
187,000CARD 149,600ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4212 -

Acc LQ #4212 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 74
187,000CARD 149,600ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4217 -

Acc LQ #4217 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 82
187,000CARD 149,600ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 29

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #3180 -

Acc LQ #3180 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 63
166,600CARD 133,280ATM
 • Bậc Ngọc: 63
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 29

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #3178 -

Acc LQ #3178 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
166,600CARD 133,280ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 28

MUA NGAY