TOP NẠP THẺ THÁNG

Nạp tiền Nick Liên Quân Nick Liên Minh
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #9177 -

Acc LQ #9177 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 74
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6766 -

Acc LQ #6766 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 74
450,000CARD 360,000ATM
 • Bậc Ngọc: 74
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6433 -

Acc LQ #6433 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 79
440,000CARD 352,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #9190 -

Acc LQ #9190 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
420,000CARD 336,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 27

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #9184 -

Acc LQ #9184 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 81
419,997CARD 335,998ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 42

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #9181 -

Acc LQ #9181 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 29
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 29
 • Tướng: 37

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6759 -

Acc LQ #6759 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6438 -

Acc LQ #6438 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 87
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 87
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6435 -

Acc LQ #6435 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 40

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #9185 -

Acc LQ #9185 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 75
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6465 -

Acc LQ #6465 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 86
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 41

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #9195 -

Acc LQ #9195 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 30
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 30
 • Tướng: 34

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #5558 -

Acc LQ #5558 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
400,000CARD 320,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6778 -

Acc LQ #6778 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 90
360,000CARD 288,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 37

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #6450 -

Acc LQ #6450 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 79
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #9182 -

Acc LQ #9182 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 53
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 53
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 36

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4136 -

Acc LQ #4136 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 69
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 38

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4088 -

Acc LQ #4088 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 86
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4079 -

Acc LQ #4079 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 71
270,000CARD 216,000ATM
 • Bậc Ngọc: 71
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #4790 -

Acc LQ #4790 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 70
255,000CARD 204,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 33

MUA NGAY